Băng keo chặn ánh sáng

Giảm thiểu hiệu ứng ánh sáng khi ứng dụng yêu cầu cần kiểm soát ánh sáng.tesa® 7100

Specifications
film PET
80 %
100 µm
acrylic

tesa® 7160

Specifications
film PET
80 %
60 µm
acrylic

tesa® 7250

Specifications
film PET
50 %
50 µm
acrylic

tesa® 7510

Specifications
film PET
60 %
10 µm
acrylic

tesa® 7520

Specifications
film PET
60 %
20 µm
acrylic

tesa® 7530

Specifications
film PET
70 %
30 µm
acrylic

tesa® 7550

Specifications
film PET
60 %
50 µm
acrylic

tesa® 7650

Specifications
film PET
50 %
50 µm
acrylic cải tiến

tesa® 7800

Specifications
film PET
80 %
100 µm
acrylic cải tiến